Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 грудня 2013 р. № 970 
Київ
Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, що додається.

Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 2013 р. № 970


ПОРЯДОК
проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі


1. Цей Порядок визначає механізм проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - послуги) у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі.

Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання всіх форм власності, предметом діяльності яких є надання послуг (далі - виконавці), і фізичних та юридичних осіб, яким надаються послуги (далі - споживачі).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

перерахунок - операція, пов’язана із зміною розміру нарахованої плати за послуги у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі та/або без урахування встановленого рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг, у разі надання послуг без дотримання вимог щодо їх якості шляхом зменшення розміру такої плати виходячи з фактично наданих у період перерахунку послуг;

період нарахування - період, за який виконавець нараховує споживачам плату за послуги;

період перерахунку - період, за який виконавець проводить перерахунок;

сума перерахунку - кошти, що в результаті проведеного перерахунку підлягають поверненню споживачеві.

3. Перерахунок відображається у наступному за періодом перерахунку періоді нарахування.

4. Виконавці ведуть облік доходів, витрат та кількісних і якісних показників надання послуг щодо кожного будинку та кожної складової тарифу окремо.

5. Перерахунок проводиться не рідше одного разу на рік протягом кварталу, наступного за періодом перерахунку, з урахуванням результатів перерахунків, проведених з початку звітного року, виходячи з фактично понесених у звітному періоді витрат на надання послуг щодо кожного будинку окремо з урахуванням обсягу наданих послуг в межах тарифу, періодичності та строків надання послуг, установлених рішенням органу місцевого самоврядування, з урахуванням складених виконавцем планів та графіків виконання робіт, пов’язаних з наданням послуг.

6. Обсяг фактично наданих послуг та виконаних робіт, пов’язаних з їх наданням, повинен бути підтверджений відповідною первинною документацією, що зберігається у виконавця, зокрема наказами підприємства, табелем обліку робочого часу, розрахунковими листками нарахування заробітної плати робітникам, нарядами-завданнями, актами списання матеріалів, матеріальними звітами майстрів, актами виконаних робіт постачальних та підрядних організацій, документами, що підтверджують технічні показники будинку, тощо.

7. Облік витрат з технічного обслуговування ліфтів ведеться з урахуванням даних, зазначених у журналах реєстрації зупинок ліфтів. Перерахунок проводиться у разі простою ліфта більше доби.

8. Перерахунок розміру плати за енергопостачання ліфтів проводиться за показаннями лічильників електроенергії, а у разі відсутності лічильників - на підставі актів постачальника електроенергії за умови врахування у них факту простою ліфта більше доби.

9. Фактичні витрати щодо кожного окремого будинку за період нарахування (період перерахунку) визначаються з урахуванням розподіленої суми накладних витрат, затвердженого рівня рентабельності та податку на додану вартість (єдиного податку).

10. Виконавець оприлюднює склад фактично понесених витрат та обсяг запланованих і виконаних робіт та повідомляє споживачам про економію коштів і плани щодо їх використання на власному веб-сайті та/або в інший визначений ним спосіб.

11. У разі надходження актів-претензій від споживачів за формою згідно з додатком 1 та прийняття виконавцем рішення про їх задоволення перерахунок проводиться протягом наступного місяця з дати отримання виконавцем акта-претензії.

Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 2.

Перерахунок за актом-претензією проводиться для усіх споживачів будинку, яким не були надані послуги.

Невиконання певного виду робіт, пов’язаних з наданням послуг, у зв’язку із ненастанням строку їх виконання за планом або графіком, складеним виконавцем, не є підставою для проведення перерахунку за актом-претензією.

12. Інформація про проведення перерахунку наводиться виконавцем у платіжному документі та/або розміщується на власному веб-сайті із зазначенням при цьому даних про перерви в наданні послуг, ненадані або надані не в повному обсязі послуги, суму та період перерахунку.

13. Виконавець здійснює коригування сум нарахованих пільг з урахуванням проведеного перерахунку щодо кожного споживача і подає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення місцевих держадміністрацій або виконавчих комітетів відповідних рад інформацію за результатами такого коригування, а також інформацію про суму та період перерахунку щодо кожного споживача - отримувача субсидії для перерахунку розмірів наданих субсидій.

 

Додаток 1
до Порядку 

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

про перерву в наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, їх ненадання або надання не в повному обсязі

 _________________________________                                                    ____ ____________ 20 __ р.

  (найменування населеного пункту)                                    (дата складення)

 

Згідно з договором №_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

споживач _______________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи споживача)

висловлює претензії ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця)

щодо послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, зокрема стосовно

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(інформація про перерву в наданні послуг, їх ненадання або надання не в повному обсязі)

у період ________________________________________________________________________.

 У зв'язку з викладеним виконавець повинен забезпечити відповідний рівень надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, усунути порушення, провести перерахунок розміру плати за перерву в наданні таких послуг, їх ненадання або надання не в повному обсязі.

 Інші умови:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 Цей акт-претензію склали: 

 

виконавець ______________________________
                                            (найменування посади,

_________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові)

місцезнаходження_________________________

телефон _________________________________

________________
            (підпис)

 

М.П.

 

споживач ____________________________
                             (прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________________,

місцезнаходження або місце проживання

_____________________________________

телефон _____________________________

 

_____________
          (підпис)

 У разі неприбуття представника виконавця в установлений зазначеним договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії цей акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі:

 

споживач, що проживає у будинку

№ _______________ кв. ____________________

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

___________________
                (підпис)

 

споживач, що проживає у будинку

№ ______________ кв. _________________

_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________
              (підпис)

 

Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги"

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до статті 2 Закону України
"Про тимчасову заборону стягнення
з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати
за житлово-комунальні послуги"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 24, ст.171 )


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Статтю 2 Закону України "Про тимчасову заборону стягнення
з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за
житлово-комунальні послуги" ( 486/96-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1996 р., N 52, ст. 304) викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Дія цього Закону припиняється 1 січня 2011 року.
Нарахування та стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за
житлово-комунальні послуги здійснюються на суму заборгованості,
яка утворилася з 1 січня 2011 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 17 грудня 2010 року
N 2795-VI

Про затвердження переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

УКРАЇНА

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ.

25.07.2006р.                         Охтирка                 №235

 

Про затвердження переліку послуг

з утримання будинків і споруд та

прибудинкових територій

 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005р. 560 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004р. №1875-ІУ та п.6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

виконком міської ради вирішив:

 

1.Затвердити з 01.08.2006 року перелік послуг з утримання будинків іспоруд та прибудинкових територій згідно додатку І .

 

2. Рішення виконкому від 18.02.2004 року № 46 «Про затвердження переліку основних робіт по технічному обслуговуванню жилих будівель та їх оснащенню, утримання будинків та прибудинкових територій» вважати таким, що втратило чинність.

 

 

Міський голова                                      І.І.Демченко

Керуючий справами виконком            С.Л.Тимченко

 

      Додаток 1
      до рішення виконавчого комітету
      Охтирської міської ради
      від 25.07.2006р. № 235
             
ПЕРЕЛІК
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
             
п/п Послуги + включено;     - не включено Режим надання
1 поверх 2-5 поверх 6-9 поверх 12 поверх
1. Прибирання сходових кліток першого поверху, прибирання та утримання прибудинкової території (6000 м2 на 1 двірника) + + + + Робочі дні
2. Вивезення та утилізація твердих побутових і негабаритних відходів + + + + Робочі дні
3. Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель + + + + 2 рази на рік
4. Технічне обслуговування ліфтів - - + + Цілодобово
5. Обслуговування систем диспетчеризації + + + + Цілодобово
6. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації + + + + Щоденно
7. Дератизація - + + + 1 раз в місяць
8. Обслуговування димовентиляційних каналів         Щоквартально 2 рази на рік
   - в квартирах з газовими колонками + + + +
   - в квартирах без газових колонок + + + +
9. Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення - - - + 3 періодичністю, яка забезпечує ефективну експлуатацію
10. Технічне обслуговування побутових електроплит - - - + 3 періодичністю, яка забезпечує ефективну експлуатацію
11. Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території + + + + 3 періодичністю, яка забезпечує ефективну експлуатацію
12 Ремонт обладнання дитячих та господарських майданчиків + + + + 1 раз на рік та в разі пошкодження - за заявою споживача
13. Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період + + + + Щорічно
14. Експлуатація та обслуговування номерних знаків (аншлагів будинків) + + + + 3 періодичністю, яка забезпечує ефективну експлуатацію
15. Очищення дворових туалетів та приямків + - - - Згідно санітарних норм
16. Електропостачання і освітлення місць загального користування + + + + Цілодобово
17. Підкачування води - - + + З 5-30 до 23-30
18. Енергопостачання для ліфтів - - + + Цілодобово
19. Аварійне обслуговування + + + + Цілодобово
20. Вивіз рідких нечистот + + - - Робочі дні
             
Керуючий справами виконкому   С. Л. Тимченко  

 

 

 

Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про тимчасову заборону стягнення з громадян України
пені за несвоєчасне внесення плати за
житлово-комунальні послуги

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 52, ст. 304 )

Стаття 1. У зв'язку з невиконанням державою зобов'язань по
виплаті заробітної плати, пенсій, стипендій, інших грошових виплат
населенню тимчасово забороняється нараховувати по розрахунках з
1 жовтня 1996 року та стягувати з громадян України пеню за
несвоєчасне внесення квартирної плати та за житлово-комунальні
послуги (водопостачання, газ, електрична енергія, теплова енергія,
водовідведення, утримання і експлуатація житла та прибудинкових
територій, сміттєзбирання, ліфтове господарство).
Кошти, стягнені з громадян України у вигляді пені по
розрахунках за житлово-комунальні послуги за період з 1 жовтня
1995 року, зараховуються в майбутні платежі за житлово-комунальні
послуги.

Стаття 2. Дія цього Закону поширюється на час до усунення
Кабінетом Міністрів України причин, зазначених у статті 1, і
прийняття відповідного рішення Верховною Радою України.

Стаття 3. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 13 листопада 1996 року
N 486/96-ВР

Про затвердження підприємств-виконавців житлово-комунальних та комунальних послуг в місті

Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради

№ 97 18.05.2011р

Про затвердження підприємств-виконавців житлово-комунальних

та комунальних послуг в місті

З метою посилення відповідальності підприємств-виконавців житлово-комунальних та комунальних послуг в місті перед споживачами, керуючись статтями 19, 20, 21, 22, 23, 24 та 25 Закону України „Про житлово-комунальні послуги" та п.п.1 п. „а" статті ЗО Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", виконком міської ради вирішив:

1. Визначити виконавцями житлово-комунальних послуг в місті:

1.1.3 утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій - приватні підприємства „Жилкомсервіс", „Базис", „СІБ"; ОСББ „Надія", „Тополь", „ ", „Будівельник", „Дружба", «Нафтовик - 75», „Лілея"; ЖБК: вул. Менжинського,9Б, пров. Правдинський,15,вул. Шевченко,2А, вул. Батюка,2.

ОСББ «Зв'язківець», ОСББ «Левада 19-20», НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». 1.2. Комунальних послуг:

1.2.1. З водопостачання - товариство з обмеженою відповідальністю „Водоторгприлад";

1.2.2. З водовідведення - дочірнє підприємство „Водоочистка" товариства з обмеженою відповідальністю „Водоторгприлад";

1.2.3. З теплопостачання та підігріву гарячої води - Охтирську філію товариства з обмеженою відповідальністю «Брок-Енергія»

1.2.4. З газопостачання - Охтирське управління по експлуатації газового господарстваПАТ по газопостачанню та газифікації «Сумигаз»;

1.2.5. З електропостачання - Охтирський районний відділ енергозбут ВАТ«Сумиобленерго»;

1.2.6. З вивезення побутових відходів - дочірнє підприємство «Верп» товариства з обмеженою відповідальністю «Водоторгприлад»; приватні підприємства: „Жилкомсервіс", „Базис", „СІБ"; КП «Благоустрій», ОСББ: „Надія", „Тополь", „Світанок", „Будівельник", «Нафтовик - 75»;

1.2.7. З розміщення та утилізації побутових відходів - дочірнє підприємство «Верп»
товариства з обмеженою відповідальністю «Водоторгприлад».

2. Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 26.02.2007 року №59 «Про затвердження підприємств-виконавців житлово-комунальних та комунальних послуг в місті» вважати таким, що втратило чинність.

Секретар міської ради                                  О.В. Цілуйко

Додаткова інформація