КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з централізованого водопостачання

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з централізованого водопостачання

_______м. Охтирка________                                                         ___ _________20___ р.

(найменування населеного пункту)

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Водоторгприлад» (ЄДРПОУ 31641315)___                           

(найменування суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з                                                                                централізованого    водопостачання, код згідно з ЄДРПОУ)

в особі __виконуючого обов’язки директора Шейко Олексія Семеновича____________,

                                                 (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

             

що діє на підставі Статуту, затвердженого 18.06.2019 р. загальними зборами учасників             

                                                                                              (коли і ким)

 (далі - виконавець), з  однієї   сторони,  та  співвласники   багатоквартирного     будинку , який розташований за адресою: ___________________________________________________,

(адреса будинку)

в особі ____________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи або назва управляючої організації)

що є уповноваженою споживачами на укладення договору (далі - споживач) та діє на підставі протоколу від ___ ________ 20___ р. № ____ загальних зборів споживачів, з іншої сторони (разом - сторони), уклали договір про таке.

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачам послуги з ______________централізованого водопостачання__________________ (далі - послуги),

                                                    (найменування послуг)

а споживачі, в особі уповноваженого (управляючої організації), зобовязуються оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у порядку, строки та на умовах, передбачених договором.

2. Виконавець забезпечує якість питної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском питної води відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

3. Послуги надаються споживачам безперервно, крім перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

4. Уповноважена особа веде облік обсягу спожитих споживачами послуг та їх оплати (у тому числі стосовно кожної квартири (приміщення), здійснює розподіл обсягу спожитих послуг між споживачами та перераховує кошти, сплачені споживачами, на поточні рахунки виконавця.

5. Інформація про об’єкт водоспоживання:

1) адреса об’єкта водоспоживання:

вулиця ______________________________________________________,

будинок № __________, квартира (приміщення) № ________________,

місто (селище, село) _____________________, індекс ______________,

район _______________________________________________________,

область  _____________________________________________________;

2) номер контактного телефону уповноваженої особи  ______________;

3) характеристика вузлів комерційного обліку води:

Порядковий номер

Найменування та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

Заводський номер

Перше показання/ дата

Місце встанов-лення

Дата останньої періодичної повірки, міжповірочний інтервал

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі внесення змін до характеристики вузлів комерційного обліку води такі зміни вважаються внесеними до договору шляхом належного оформлення відповідного акта взяття його на абонентський облік.

Розмір плати за послуги

6. Тариф на послугу з централізованого водопостачання затверджений рішенням Виконавчого комітету Охтирської міської ради № 107 від 18.07.2018 року та становить 15,20 гривень за 1 куб. метр (з ПДВ).

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам із зазначенням рішення відповідних органів.

У разі зміни тарифів у період дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

7. Плата за послуги розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послугу та обсягу спожитих послуг, визначеного відповідно до законодавства.

8. Внески за обслуговування вузлів комерційного обліку визначаються окремо для кожної будівлі з розрахунку на один рік та коригуються щороку.

9. Розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг (у разі встановлення виконавцем) з централізованого водопостачання встановлюється Виконавчим комітетом Охтирської міської ради відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”.

Внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку підлягають коригуванню у разі зміни обсягу окремих витрат, пов’язаних із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, з причин, які не залежать від оператора зовнішніх інженерних мереж, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, а також з урахуванням визначених показників інфляції.

 

Розмір внесків та термін розстрочення їх сплати буде надано  уповноваженій особі (управляючій організації) виконавцем додатково після затвердження їх Виконавчим комітетом Охтирської міської ради .

Облік та порядок оплати послуг

10. Виконавець, до мереж якого приєднана будівля, має право доступу до приміщень у будівлі, де встановлено вузли комерційного обліку, для проведення їх обслуговування та/або заміни, а також для зняття показань.

11. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки збереження таких вузлів обліку, пломб та індикаторів впливу магнітного поля, встановлених, на них та зняття показань.

12. Уповноважена особа має право доступу до приміщень, в яких встановлено вузли розподільного обліку, за показаннями яких ведеться облік.

13. Уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування мають право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки наявності, функціонування таких вузлів та здійснення контролю за правильністю зняття показань.

14. Споживачі або уповноважена особа мають право доступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки їх збереження та зняття показань.

15. Для отримання доступу до вузлів комерційного обліку оператор зовнішніх інженерних мереж, виконавець, уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування звертаються до уповноваженої особи за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена у договорі, щодо доступу до вузлів комерційного обліку із зазначенням його мети та дати.

16. Уповноважена особа забезпечує у зазначений у зверненні строк доступ представників оператора зовнішніх інженерних мереж, виконавця, уповноважених посадових осіб органів ліцензування, органів місцевого самоврядування до вузлів комерційного обліку після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень.

У разі неможливості уповноваженої особи у зазначений строк забезпечити такий доступ інший строк доступу до вузла комерційного обліку узгоджується додатково.

17. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.

Оплата послуг здійснюється не пізніше 25 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом.

Рахунки на оплату послуг формуються виконавцем на основі показань вузлів комерційного обліку з урахуванням показань вузлів розподільного обліку відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” та надаються уповноваженій особі не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

Рахунки надаються у паперовому вигляді.

18. Обсяг спожитих послуг визначається за показаннями вузла комерційного обліку, взятого виконавцем на абонентський облік.

19. Засоби вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційного обліку, у визначені законодавством строки підлягають періодичній повірці.

Несанкціоноване втручання у роботу вузлів комерційного обліку забороняється.

20. Зняття показань вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється щомісяця    27 числа виконавцем у присутності уповноваженої особи, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань.

21. Уповноважена особа щомісяця здійснює розподіл наданих виконавцем обсягів послуг, визначених за допомогою вузла комерційного обліку, з урахуванням показань вузлів розподільного обліку між споживачами.

У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Мінрегіоном, з урахуванням середнього споживання питної води протягом попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб).

22. У разі недопущення виконавця або особи, що здійснює розподіл обсягів послуги, до відповідного вузла обліку для зняття показань протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання відповідної послуги за попередні 12 місяців.

Після відновлення надання показань відповідних вузлів обліку виконавець зобовязаний здійснити перерахунок за надані послуги.

23. Обсяг споживання наданих послуг для споживачів, у яких відсутні вузли розподільного обліку, визначається розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

24. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги уповноважена особа (управляюча організація) сплачує пеню у розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

25. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець проводить перерахунок вартості послуги у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та сплачує споживачам неустойку (штраф, пеню) у розмірі ____ відсотків суми здійснення перерахунку вартості послуги.

26. Уповноважена особа відкриває поточний рахунок із спеціальним режимом використання для здійснення споживачами оплати за спожиті послуги.

27. Кошти за послуги, перераховані споживачами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, перераховуються уповноваженою особою виконавцеві не пізніше 25 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом.

28. Розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання встановлюється відповідно до Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, затвердженої Мінрегіоном.

29. У разі виявлення у будівлі витоків води із внутрішньобудинкових систем централізованого водопостачання протягом періоду, за який здійснюється розрахунок за послуги з централізованого водопостачання, розподіл обсягів наданих послуг між споживачами здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

30. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються усіма житлово-комунальними послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати послуг.

31. У разі тимчасової відсутності споживача та інших осіб понад 30 календарних днів споживач може письмово повідомити про це уповноваженій особі та надати відповідне документальне підтвердження. У такому разі споживач має право на неоплату вартості послуг (у разі відсутності приладів обліку в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна).

Права та обов’язки сторін

32. Споживач має право на:

1) підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання та водовідведення;

2) своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і договором;

3) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;

4) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);

5) зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (у разі відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження відповідно до договору;

7) отримання від виконавця штрафу за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі 0,01 відсотків середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;

8) проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані платежі;

10) розірвання договору за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг;

11) звертатися до суду в установленому законодавством порядку в разі порушення виконавцем умов договору.

33. Споживач зобовязаний:

1) раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоків із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

2) утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;

3) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

4) забезпечувати цілісність обладнання вузлів обліку послуг, встановлених на них пломб та індикаторів впливу магнітного поля, та не втручатися в їх роботу;

5) проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна багатоквартирного будинку, яке обслуговує більше одного житлового та/або нежитлового приміщення, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

6) оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені договором;

7) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

8) забезпечувати своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;

9) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором;

10) надавати особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, показання наявних вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуг у житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) багатоквартирного будинку, в порядку та строки, визначені договором;

11) у разі обмеження (припинення) надання послуги, надавати виконавцю можливість здійснення технічного припинення надання послуг;

12) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм.

34. Виконавець має право:

1) вимагати від споживачів дотримання правил експлуатації жилих приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

2) вимагати від споживачів проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;

3) доступу до житла, інших об’єктів нерухомого майна для ліквідації аварій, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуги у житлових приміщеннях (інших об’єктах нерухомого майна) багатоквартирного будинку, в порядку, визначеному законом і договором;

4) обмежити (припинити) надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом і договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

5) звертатися до суду в разі порушення споживачами умов договору;

6) створювати систему управління якістю, сертифіковану відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.

 

35. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов договору;

2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання (аварійні ситуації);

4) відшкодувати збитки, завдані юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного, що сталося з його вини;

5) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору;

6) готувати та укладати з уповноваженою особою договір з визначенням відповідальності за дотримання його умов;

7) надавати без додаткової оплати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;

8) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;

9) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

10) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

11) виплачувати споживачам штраф за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі 0,01 відсотків середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуг) за кожну добу такого перевищення;

12) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

13) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

14) інформувати споживачів про намір зміни тарифів на послуги відповідно до законодавства;

15) відшкодувати збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);

16) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості, а також сплачувати неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотків суми здійсненого перерахунку вартості послуги.

Відповідальність сторін

36. Споживачі несуть відповідальність за:

1) невиконання умов договору;

2) несвоєчасне внесення плати за послуги шляхом сплати пені.

37. Уповноважена особа несе відповідальність за:

1) перерахування виконавцеві плати за послуги;

2) збереження і цілісність вузла комерційного обліку.

38. Виконавець несе відповідальність за:

1) невиконання умов договору;

2) збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна) шляхом відшкодування збитків;

3) ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг;

4) порушення прав споживачів згідно із законодавством.

Порядок обмеження (припинення) надання послуг

39. Виконавець обмежує (припиняє) надання послуг у разі:

проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами через 10 днів після повідомлення споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до кожного споживача про таку перерву, із зазначенням причини та строку обмеження (припинення) надання відповідних послуг;

ліквідації наслідків аварії, повідомивши споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку перерву не пізніше ніж через три години з початку такої перерви. У повідомленні зазначається причина та строк перерви в наданні відповідних послуг.

40. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

41. Виконавець за наявності заборгованості за спожиті послуги звертається з претензією (позовом) до відповідного споживача, який, за інформацією, що надана уповноваженою особою на письмовий запит виконавця, не виконав належним чином зобов’язання з оплати послуг.

У разі коли на письмовий запит виконавця уповноважена особа не надає такої інформації протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту, виконавець має право звернутися з претензією (позовом) про сплату фактичної заборгованості до такої уповноваженої особи. Уповноважена особа, яка сплатила виконавцеві суму заборгованості, має право зворотної вимоги (регресу) до споживача, який належним чином не виконав зобов’язання з оплати спожитих послуг, у розмірі виплаченої суми боргу.

42. Для обмеження (припинення) надання послуг споживачеві (у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги) виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання попередження надання йому послуг може бути спочатку обмежено, а потім припинено.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати послуг, визначеного законодавством та/або договором.

Попередження надсилається споживачеві рекомендованим листом (з повідомленням про вручення), вручається представником виконавця особисто під підпис або в інший спосіб.

43. У разі непогашення споживачем заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві.

44. У разі обмеження (припинення) надання послуги, уповноважена особа (управляюча організація) зобов’язаний надати виконавцю доступ для здійснення технічного припинення надання послуг.

45. Обмеження (припинення) надання послуг не є підставою для розірвання договору.

46. Надання послуг відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.

47. Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуг споживачеві, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

48. Дії щодо обмеження (припинення) надання послуг не повинні призводити до:

пошкодження спільного майна споживачів;

порушення прав та інтересів інших споживачів.

У разі настання зазначених наслідків вони фіксуються уповноваженою особою і виконавцем та відшкодовуються виконавцем відповідно до законодавства.

Порядок оформлення претензій

49. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг уповноважена особа має право викликати виконавця (його представника) для проведення перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Оформлення претензій уповноваженої особи здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27, 28 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

50. За результатами перевірки якості надання послуг складається акт-претензія відповідно до порядку проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

51. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик уповноваженої особи не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення.

52. У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого водопостачання уповноважена особа має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб зазначається в акті-претензії.

У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання (надання) послуг неналежної якості витрати уповноваженої особи на оплату проведених досліджень підлягають компенсації за рахунок виконавця.

53. У разі неприбуття виконавця в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт-претензія підписується уповноваженою особою та не менш як двома споживачами, які мешкають у сусідніх будівлях, і надсилається виконавцеві рекомендованим листом.

54. Виконавець протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, зазначених в акті-претензії, або видає (надсилає) уповноваженій особі обґрунтовану письмову відмову в задоволенні її претензії. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії уповноваженої особи вважаються визнаними таким виконавцем.

Форс-мажорні обставини

55. Споживачі та виконавець звільняються від відповідальності згідно з договором у разі настання дії непереборної сили (надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання послуг згідно з договором.

56. Споживачі або виконавець, які не можуть виконати прийнятих на себе зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язані в письмовій формі повідомити іншій стороні про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами.

57. У разі настання форс-мажорних обставин строк дії договору продовжується або припиняється за згодою споживачів та виконавця.

Особливі умови та строк дії договору

58. Договір укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на один рік.

59. Сторони надають одна одній згоду на використання та обробку своїх персональних даних, у тому числі надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, що необхідні для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених договором, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших законодавчих актів.

 

60. Внесення змін до договору здійснюється шляхом укладення додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором.

61. Уповноважена особа має право розірвати договір відповідно до рішення споживачів, попередивши про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

62. Спори, що можуть виникнути у процесі виконання договору, сторони вирішують шляхом переговорів. Неврегульовані питання вирішуються у судовому порядку.

63. Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

64. Перелік споживачів із зазначенням абонентських номерів кожного споживача є додатком до договору і його невід’ємною частиною.

 

Інші умови

 

65. Точкою розподілу в якій здійснюється передача послуг від виконавця споживачу є межа інженерно-технічних систем централізованого водопостачання та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку – зовнішня поверхня стіни будівлі.

 

66. В випадку порушення   умов договору та/або  недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово- комунальних послуг   іншим споживачем, що отримує послуги через мережі  споживача (далі субспоживач),  та відсутності технічної можливості призупинення надання йому послуг  окремо від споживача, призупинення послуг   проводиться в місті підключення споживача.

 

 

 

 

67. Сторони узгодили суму заборгованості станом на  ______________________

яка складає ______________грн._________коп.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Телефон  спеціального виклику у  разі  виникнення  аварій  та інших надзвичайних ситуацій: (05446) 23545

Адреси та телефони за якими приймаються  звернення  громадян:

пр. Дачний,9 т. (05446) 28585

вул. Ярославського,15, т. (05446) 25521

 

 

 

Органи, які відповідно до законодавства  здійснюють  контроль

за  дотриманням правил надання послуг з централізованого опалення,

постачання холодної та гарячої води і водовідведення:

 

  Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Охтирської міської ради:

Адреса: вул. Чкалова, 27а телефон  (05446) 25859

Виконавчий комітет Охтирської міської ради:

Адреса: вул. вул. Незалежності, 11  телефон  (05446) 41507 (відділ звернення громадян)

 Адреси та реквізити сторін

 

Виконавець:

 

ТОВ «Водоторгприлад» 

Адреса:

пр. Сковороди,1  м.   Охтирка,                 Сумська, обл. 42700

код ЕДРПОУ:  31641315

Банк:

АТ КБ «Приват Банк» в м.Суми ,

 МФО 337546

 р/р: 26007472276001

 

В.о. директора_____________Шейко О.С

 

М.П.

 

 

 

Споживач:

         _____________________________________

(ПІБ)           ___________________________________________

 

адреса______________________________________

 

паспорт: серія _______№_____________________

 

виданий__________________________________

 

інд.номер__________________________________

 

тел.._______________________________________

 

_________________________________________

особистий підпис

 

 

 

Договір склав контролер________________________________

 

Перевірив начальник служби збуту води____________________________________

 

Уповноважена особа:

 

_____________________________________

(ПІБ)           ______________________________________

 

Адреса _________________________________

 

паспорт: серія _______№___________________

 

виданий_________________________________

 

інд.номер________________________________

 

тел.._____________________________________

 

________________________________________

особистий підпис